background-color:#135168; font-family:微软雅黑; } a { text-decoration:none; color:#0000FF; } a:hover { color:#FF0000; } #top { height:60px; line-height:120px; background-color:#135168; color: #fff; letter-spacing:3px; font-size:28px; font-weight:bold; padding-left: 245px; } #middle { background-color:#FFFFFF; padding-left:250px; padding-top:0px; padding-bottom: 50px; line-height:40px; overflow:hidden; } #middle .zhuyi { font-weight:bold; color:#FF6600; } .hide { display:none; } .blue { color:blue }

                                                                            

通知:
  为了提升系统效率,,现升级爱尚跆拳道连锁管理系统 2.0版本。
  在登陆系统时会在3秒后直接跳转到2.0版本,各店长也可以直接收藏http://182.92.72.64:8083/login.php 便于使用。后期我们会
  提供更为便捷的使用方式。

  备注:
1、登录名称不变,密码初始登录变更为111111
2、登陆后,修改密码在右上角登陆名下,请尽快修改密码。
3、如有疑问大家可以致电13524369879(微信同号)
特别提醒:推荐使用360浏览器的极速模式(此问题我们用客户端可以解决,敬请期待)